Informujemy że dnia 30 grudnia 2022 r. MA Polska S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki DP Metal Processing sp. z o.o. na skutek połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: DP Metal Processing Sp. z o.o., na spółkę przejmującą: MA Polska S.A.

W związku z powyższym wszelkie informacje zawarte na stronie DPMP w zakładce Operator OSD pozostają aktualne dla następcy prawnego – MA Polska S.A.

Wszelkie zmiany które nastąpią po dniu przejęcia tj. 30 grudnia 2022 r. będą publikowane na stronie https://mapolska.eu/ w zakładce Operator OSD.


Ogłoszenie o terminie zwyczajnego zgromadzenia wspólników


DP Metal Processing sp. z o.o. informuje ze na 30 września 2020 r. na godzine 9:00 planowany jest termin Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników. Zgromadzenie odbedzie sie w Kancelarii Radców Prawnych Zapala s.c. w Kielcach ul. Zagnanska 27, Zgodnie z zalozonym porządkiem obrad przedmiotem zgromadzenia będzie podjęcie uchwał w sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pienieżnych za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.),
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu za okres od 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.,
c) podzialu zysku za rok obrotowy 2019,
d) udzielenia członkom organów Spólki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków,
e) wyboru Zarządu na kolejna kadencje

Informujemy, ze w dniu 23 wrzesnia 2020 roku Spółka podpisala plan połączenia Zakładów Wyrobów Metalowych "SHL" S.A. z DP Metal Processing Sp. z o.o., który niniejszym publikujemy.

Plan połączenia ZWM SHL i DP Metal Processing 23.09.2020

DP Metal Processing Informacja z realizacji strategii podatkowej 23.12.2021

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI DP METAL PROCESSING SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ MA POLSKA S.A. UZGODNIONY W DNIU 29 lipca 2022 R

DP Metal Processing Informacja z realizacji strategii podatkowej w 2021r